AcerPMMay (68)

Анна Каменец, архитектор, тимлид архитектурной группы А9